سفارش تبلیغ
صبا ویژن

yaranmahdy

اول ذیقعده میلاد فاطمه المعصومه بنت موسی ابن جعفر علیه

    نظر

 عمه سادات سلام علیک روح عبادات سلام علیک 

عمه سادات بگو کیستی  فاطمه یا زینب ثانیستی

از سفر کرببلا آمدی     یا که به دیدار رضاآمدی

یافاطمه المعصومه بنت موسی ابن جعفر علیه السلام 

             اشفعی لنا فی الجنه 

 


انتخاب دوست

    نظر

 نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

 بنام حضرت دوست که هرچه هست ازاوست                               

انتخاب دوست تاثیر مهمی درسرنوشت انسان داردودوست موجب خوشبختی یابدبختی انسان می شودشگفتی این حدیث رابنگرید :دوست بد قطعه ای از آتش است. انسان اگربه آتش نزدیک شود آتش اورامیسوزانددوست بد چنین اثربدی دارد.                                        

امام علی علیه السلام می فرماید: صاحب السوء قطعه من النار.  رفیق بدقطعه ای ازاتش است.                                                             

همانطورکه  انسان ازعطاری عبورکندبوی خوش به اومیرسدهمنشینی با خوبان اورانشاط میدهد  وخلق وخوی انهادراخلاق اواثر داردوهمنشینی بابدان هم بوی بد وخلق وخوی بدبه همراه می اورد.برای همین دین حنیف اسلام توجه زیادی به انتخاب دوست دارد زیراتاثیری بسیاردرسرنوشت انسان دارد حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید:صحبه الاخیار تکتسب الخیر کالریح ادامرت بالطیب حملت طیبا همراهی بانیکان کسب نیکی کند مانندنسیمی که هروقت بربوی خوش بوزدمشک به همراه اورد  حتی همنشینی های درمحیط اینترنت نیزاثرات مفید یازیانبارخود رابرجسم وروحجوانان می نهداستفاده ازمحیط الوده اینترنت روح راتاریک وبه اسانی ازجان محو نخواهد شد واستفاده ازفضاهای مفید ان نورانیت وصفارابه همراه میاوردوروان انسان رانورانی می کندبرای همین جوانهای عزیزباید ازاین امانت خدادادی مراقبت کنند وازقدمهای شیطان دنباله روی نکنند وخودو واهل خویش راازاتشی که هیزم ان انسانها وسنک هاست حفظ کنند. قوانفسکم واهلیکم ناراوقودهاالناس والحجاره.بعض اوقات دوست انسان کتاب یاموبایل یاعکس یافیلم وماهواره وسی دی است فیلم وکتاب الودههمان دوست بداست که اسلام نابودکردن این وسایل منحرف کننده راواجب می داندواز موادمخدر هم مخرب تراست اینهاازبمب ام هم بدتراست زیرافطرت طاهروهویت انسان راموردحمله قرارداده وانسانیت رانابودمی کندوبشررابه خواری می کشاندبله درعصرحاضرشیطان سفره خود رایهن کرده است واین وسایل برای فریب فرزند ادم نهاده شده است فریاد که در ره این ادم خاکی بس دانه فشاندند  وبسی دام تنیدند تااوراازعشق حقیقی یعنی خدا باز دارندخدای مهربان هم سفره خویش رابرای دوستان نهاده استبخشی ازاین مهمانی قران ودعاوخانواده ودوستان مومنندکتابهاو فیلمهای سالمندوانسان رابه طهارت وعفت وبهشت می خوانند .ففرواالی الله اری بایدبه سوی خدا فرارکرد قبل ازاینکه روزحسرت فرابرسدوظالم دست خودرابه دهان نهد وناله بزند که ای کاش فلانی را دوست انتخاب نکرده بودم که مراازقران ویادخدابازداشت.                                            ای کاش راه فرستاده خداراانتخاب کرده بودم هماناشیطان خوارکننده انسان است قران کریم سوره فرقان. تا توانی می کریزازیاربد   یاربد بدتربودازماربد   ماربد تنهاتورابرجان زند   یاربدبرجان وبر ایمان زند.جلیس السو’ شیطان همنشین بد شیطان است بساافرادی که درظاهرانسان وباطنا شیطان هستندکسانی که به معصیت عادت کرده اند شیطان قرین انها می شودهمنشین نزدیک انها شیطان است روزقیامت هم با شیاطین محشور می شوند.فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا قسم به خدایت انها وشیاطین رامحشور می کنیم وانها راحاضر می کنیم درحالیکه دور جهنم زانوزده اند.خداوندمی فرماید:الم اعهد الیکم یابنی ادم الاتعبدواالشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صرط مستقیم ای فرزندان -ادم ایا با شما عهد نبستم که شیطان رانیرستید همانا اودشمن اشکارشماست ومراعبادت کنید که این راه مستقیم است.الاخلا’ یومئذ بعضهم لبعض عدوالاالمتقین دوستان امروز بعضی بابعض دشمنند جز اهل تقوی . قران کریم دوستیهایی که خدایی نباشدوبراساس معصیت بناشده روز قیامت به دشمنی تبدیل می شودهرکدام دیکری راسبب جهنمی شدن می داندتوبودی که مراجهنمی کردی جلسات شراب وخوشی همراه بامعصیت مایه حسرت می شود اما اهل تقوی باهم درشادی وسرور هستند دوستیهایی که برای خداباشد باقی وموجب اسایش ابدی است .درروایات سفارش به دوستی درراه خدا ودشمنی در راه خدا ونیز سفارش به همنشینی باعلما وحکما شده است. صاحب العقلاء وجالس العلماءواغلب الهوی ترافق الملاء العلی باخردمندان باش وبا دانشمندان بنشین وبرهوای نفس غالب شو رفیق ملائکه میشوی صاحب الحکماءوجالس العلماءواعرض عن الدنیا تسکن جنه الماوی با دانشمندان همنشین و یار حکیمان باش وازدنیا دوری کن ساکن بهشت خواهی بود. صحبه الولی اللبیب حیاة الروح همنشینی بادوست خردمند روح را زنده می کند این نشست حیات روح است.   از همنشینی جاهل واحمق نهی شده است صدیق الاحمق معرض للعطب دوست نادان درمعرض تباهی است.شرالاصحاب الجاهل بد ترین یاران نادان است.شراخوانک واغشهم لک من اغراک بالعاجله والهاک عن الاجله بدترین برادران وبد خواه ترین ایشان برای توکسی استکه تورا فریفته دنیاکند وازاخرت تو رامشغول سازد شرالاخوان الخاذل بدترین برادران ان است که توراخوارکند شراخوانک من اغراک بهوی وولهک بالدنیا بدترین برادران توانکه تورابهوس بفریبدوتوراشیفته دنیاکندشرالاخوان المواصل عندالرخاء   المفاصل عند البلاء بد ترین برادران انکه دراسایش باتوودرسختی ازتوجداشودانسان قبل ازریختن طرح دوستی باید طرف رابشناسد تابه دام افراد شیطان صفت نیفتدوقبل ازسفرابتداهمراه رابشناسدکه با کی همسفر می شودوقبل ازانتخاب خانه بایدهمسایه راخوب بشناسدتاخود وخانواده اش به سختی نیفتدوازمواضع تهمت دوری کند زیراانسان ازدوستش شناخته میشودوبادوستی بابدان موردتهمت واقع می شودودراین صورت باید خودش راملامت کند برای اینکه خودش زمینه تهمت رافراهم کرده است.یکی ازاثارهمنشینی بابدان سوءظن نسبت به خوبان است سوءظن به خوبان نتیجه همنشینی بابدان است.     ولی به همنشینی خوبان سفارش شده رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم سخنان ارزشمندی درباره دوست بیان فرموده است:اکثروا منالاخوان فان ربکم حیی ُیستحیی ان یعذب عبده بین اخوانه یوم القیمه. برادران دینی زیادی داشته باشیدزیراخداوندشما شرم میکندکه بنده خودرادرروزقیامت میان برادرانش عذاب کند.  روایات دیگر :العبدمع من احب. بنده همراه کسی است که اورادوست دارد .اعتبرواالصاحب بالصاحب. رفیق رابارفیق می سنجند . ایاک وقرین السوءفانک به تعرف. ازهمنشین بد دوری کن زیراتوبوسیله اوشناخته می شوی.   من لم تنتفع بدینه ولادنیاه فلا خیر لک فی مجالسته . کسی که دردین ودنیایش برای توخیری نیست همنشینی بااونفعی ندارد.من احب قوما حشره الله فی زمرتهم. کسی که عده ای رادوست داشته باشدخداوندروزقیامت اوراباانها محشورمیکند.دردنیا واخرت فقط دوستی خدا ودوستان اوبرای انسان فایده دارد قران کریم می فرماید: ومومنین خداراازهمه بیشتردوست دارند.والذین امنوا اشد حبالله. شدیدترین حب ودوستی رانسبت به خدادارند. "اری انها که کمال وزیبایی عشق حقیقی راشناخته اند؛ دل از زرق وبرق دنیابریده اندوروزنه قلبشان رابه سوی خدابازکرده اند. نورخدادرقلب انهاتابیده وخداوند درخت محبتش رادردل انها رویانده است. وبرای مناجات انها راانتخاب کرده است. انها خدارادوست دارندزیرا همه کمالات ازقبیل علم قدرت؛ سخاوت؛ قوت ؛ کرم؛ اجابت؛  زیبایی؛ مهربانی؛ نورانیت وعفورادارد. صاحب نعمتهاوخالق همه زیباییها ونقاش همه صورتهای زیباست ودعای خواننده هایش رااجابت وحاجت راعطا میکندحتی به کسانی که ازاودرخوست نمی کنند ازکرم وجودش می بخشد. اورادوست دارندبخاطر نعمتهای فراوانش واین دوستی به انها فایده وبرکت زیاد می بخشد زیراخداوند منبع واصل همه خیرات وبرکات است. وواقعااین خدادوست داشتنی است وشایسته تعظیم وعبادت است. رسولان الهی و14معصوم اهل بیت وشهداخدارابسیاردوست داشتندوحاضر بودندکه درراه معشوق جان خود رافدا وهستی خودرافنا کنند.خوشاانانکه به این ستاره هااقتداکردندوراه رایافتند.مانندسروروسیدشهیدان حضرت امام حسین سلام الله علیه که اسوه عاشقان است ودرهوای یارهمه جاذبه ها رارهاکرد.                                                                  

گربشکافی هنوز خاک شهیدان عشق                                                               

                    اید ازان کشتگان زمزمه دوست دوست                                           

خوشا به حال انها که شیرینی محبت وسخنان خداراتجربه کردندخداانهارادوست داشت وانهانیزمحبت اورادردل جادادند.              مجالس الصالحین داعیه الی الصلاح .  همنشینی باصالحان انسان رابه صلاح وشایستگی میرساند.  (نبی اکرم صلی الله علیه واله فرمود:جالس الابرارفانک اذافعلت خیراحمدوک وان اخطات لم یعنفوک بانیکوکاران همنشینی کن زیرااکرکارخوبی انجام دادی توراستایش می کنندواکر خطاکردی به توبه سختی حرف نمی زنندونیزفرمود:مثل همنشین صالح مانندعطرفروش است که اکر عطرش رابه توندهد بوی ان(عطر)به تو میرسدوحکایت همنشین بدمانند اهنکر است که اکرشراره ای ازاتش ان تورانسوزاند بوی بد ان به تومی رسد خیرالاصحاب صاحب اذاذکرت الله اعانک واذانسیت ذکرک بهترین رفیق ان رفیقی است که وقتی خدارایاری کرد به یاری تو می اید ووقتی اورافراموش کردی خدارابه یاد تو می اورد) درحدیث امده نزد دانشمندی  بنشینیدکه دیدن اوخدا را بیاد شما اورد. اگرانسان به علت اشتباه درانتخاب دوست درزندکی شکست خورد بایدبداند که خداوندراه توبه رابازکذاشته وازرحمت خدا ناامید نباشد قران کریم می فرماید ای بندکان من که بر خودتا ن اسراف کردیدازرحمت خداناامید نباشید بدرستی که خداهمه کناهان رامی امرزدهماناخداوند امرزنده ومهربان است ناامیدی یکی ازجنود ولشکریان شیطان است که باان بنده هاراازخداجدا می کند.                                                                                                       

درناامیدی بسی امید است       یایان شب سیه سفید است.                                  

 یکی ازامیدوارکننده ترین ایات قران این ایه است :(ان الحسنات یذهبن السیئات نمازرااقامه کن قسمتی ازشب واطراف روزهمانا کارهای نیک  بدی هاراازبین می برد) .نمازگناهان رامانندبرگ درختان فرو می ریزد.گنهکارباید زود برکرددزیرا ازهرجاجلوی ضررگرفته شود منفعت است. 

 

 


وصیت نامه پاسدارشهید منصور امین زاده

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم وصیت نامه پاسدارشهید منصور امین زاده شهادت خرمشهر عملیات بیت المقدس بارمزیاعلی ابن ابیطالب لشکر41ثارالله  ولاتقولوالمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لاتشعرون    بسم الله الحمن الرحیم (انالله واناالیه راجعون)یاایها الذین امنوهل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل ا... باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفرلکم ذنوبکم......(ای اهل ایمان آیاشمارابه تجارتی سودمند که شمارااز عذاب دردناک نجات بخشددلالت کنم ان تجارت این است که به خداورسول اوایمان آریدوبمال وجان درراه خداجهاد کنیداین کاربرای شمابهتراست اگربدانیدتاخداوند گناهانتان راببخشدو......     عصر عصرحضوراست درراهی که مقربین خداپیمودند واین راه تداومی دارد که مدعیان وپیماینده هایشرا دراین زمان به میدان امتحان فرا می خواند واین میدان رانظاره کنندگانی است که حاصل شکنجه وشهادت خودرامی نگرند که در این زمان باآن چه می شود هم اکنون ماامت اسلامی دراین میدان قرار گرفته ایم وامتحان می دهیم.ای پدر وای مادر وخواهر وبرادر آیا من وشما درحفظ این محصول چه خواهیم کردزمانی ادعا می کردیم که اگر زمان امام حسین بودیم وجنگ بایزید بود مادرجبهه امام حسین قرار می گرفتیم واورایاری می کردیم الان دست مارو شده است وخودمان می توانیم دستمان رابخوانیم وبعضی ازما دروغگو از کار در آمدیم وحسین زمانمان باهمان هدف که حدود هزاروسیصد سال قبل امام حسین بخاطرش شهید داد وشهید شد تنها گذاردیم وبعضی علیه او درجبهه یزیدیان قرار گرفتیم وبعضی هم اکنون ازبی تفاوتهادرامدیم مانبایدبگوئیم که این زمان زمان امام حسین نیست چون برای مافرد مطرح نیست ان جیزی که مطرح است هدف است وآن چیزی که به امام حسین ارزش می دهد هدف اوست والاپیغمبر زاده هائی هم بوده اند که علیه حق سخن گفته اند وعمل کرده اند ان( راه) هدف (اسلام) را زمانی رسولان خدا پیمودند وزمانی ائمه(علیهم السلام )وهم اکنون امام (علیه السلام)به عهده فقیه گذارده است.

وماامام خمینی رابعنوان ولی خود یذیرفتیم.   هدف همان هدف است امام خمینی همان هدف رادارد که امام حسین داشت ودرگیری ما بادولت عراق درگیری بین اسلام وکفر است عملکردهای صدام (امریکا )رابایزید مقایسه کنید ان کافرها ومشرکها ومرتدها چه کردند که اینها نکردندآنها ازاسلام می ترسیدند وبنا به گفته امام واینها ازاسلام می ترسند ازخط فکری ونظام اسلامی می ترسند کفار این زمان ازهمان می ترسند که 1300سال قبل کفار آنزمان می ترسیدند اینها هیج غلطی نمی توانند بکنندتازمانیکه وحدت داشته ودنبال ولی خود باشید.

بحمد ا... مردم ماثابت کردند که در جبهه امام حسینندوامتی شدندکه ولایت حسین زمانشان را پذیرفتندوتازمانی که براین وضع بمانند پیروزند وامریکا هم هیج غلطی نمی تواند بکند وکسانیکه جزو این امت نیستیدبیائیدودر این راه قرار بگیرید زمانی بیایدواین حقثیقت رابیذیرید که روز پشیمانی نباشدیکزمان همه ما می رویم کدام فرد یقین داردکه یک لحظه دیگرمی تواند زنده بماند مارا درصحنه قیامت حاضر می کنندوازنعمتها می پرسند که ایاکفران کردیم یا خیر جمهوری اسلامی یک نعمت الهی است حالا که مشخص است این درگیری بین اسلام وکفراست بیائیم ودرصف ایمان اورده ها قرار بگیریم وشاهد حق باشیم مکر ماادعای مسلمان بودن نمی کنیم ای یدرو مادر وخواهر وبرادر من جبهه امام حسین را پذیرفتم خدا مرابه معامله ای دعوت کرده است که امام حسین رادعوت کردومن این معامله راپذیرفتم این معامله سودی یک طرفه برای من دارداوکه جنس ازاوست خشنود است ازاینکه من سود ببرم چونکه مرابرای سعادت وتکامل افریده است چه بهترکه دراین معامله انسان هرچه که اوداده است نقد کندماهمه می رویم چونکه ازاوئیم وبه اومراجعه می کنیم چرادرراهی که خشنود می شود نرویم این جسم ازمانیست امانتی است که باید پس داده شود به امید اینکه به طریقی پس گیرد که خشنود گردد. ای پدر وای مادر وخواهروبرادر اوکه مراپس گرفت انشاءا... به شما صبر می دهد هرموقع که خواستیدگریه کنید به یاد رسول خدا(صلی الله علیه واله)واهل بیتش بیائید چه شکنجه ها وشهیدها دیدندبه خاطراسلامموقعی که ما براهی می رویم که انها رفتند چرابرای من گریه می کنیدمگرماعزیزترازانهائیم ویااینکه ارزش من بیشترازانها بود پس مرابیش انها شرمنده نکنیدکه گریه بروجود انها جایزتر است تابرمن. من ازیکایک شماطلب عفو می کنم اگربداخلاقی ونافرمانی کرده ام. ای پدرومادرمن ازشما متشکرم که مرابراین طریق تربیت کردید وخدابه اتش جهنم نسوزاند ان دستهائی که درزمان بچگی برای تربیت من راتنبیه می کردند شما می توانید صحت تربیت خودراببینیدخداوند انشاءا... به شمااجربزرگ عطافرماید. من خودم که فقیر وکدایم همه شما سعی کنید امت خوبی برای امام عزیزمان باشید. ای خواهر وبرادر نمازتان راترک نکنید حجابتان راحفظ کنیدوبه وظایف شرعیتان عمل کنید معلم خوب وسربازی باشید ومن از همه شماطلب بخشش می کنم اگر تندی و یاکوتاهی کرده ام .  "دعا برای امام رافراموش نکنید" ضمنا من حدود5سال نمازوروزه راباید اعاده کنم به فرد معتمدی واگذار کنید.  ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون   برای کسانی که ازمن نارضایتی دارند طلب بخشش بطلبید ورضایت انهارا کسب کنید.


عاقبت دوستی

    نظر

 بسم الله الرحمن الرحیم

زدست دیده ودل هردوفریاد هرانچه دیده بیند دل کند یاد.

بسازم خنجری نیشش زفولاد. زنم بر دیده تا دل گرددآزاد.

چه چیزی موجب پاشیده شدن زندگی خانواده ها ازهم وسستی بنیان خانواده می شود.علت گرفتاریهای درون خانواده وطلاقها چیست؟چشم منشاء همه این مشکلات است همه افات ازچشم آغاز می شود.اگردخترها وپسران بدانند که عاقبت این دوستیهای حرام چه خواهد بود ؟"از امام علی علیه السلام نقل شده :کسی که چیزی رادوست بدارد این دوستی جلوی چشم حقیقت بین اورا می گیردوقلب اورا مریض می کند پس او باچشم بیمار می نگرد وشهوات عقل اوراپاره کرده است." علاوه براضطراب درونی وازدست دادن ارامش بعداز اینکه دختر ازدواج کرد.گرفتار درد سر بزرگ می شود، عشق به زن مردم.اورادوست دارد ولی نمی تواند به اوبرسد وهمین موجب سرخوردگی می شود واگر وجدان او بیدار باشد ازدرون خودراسرزنش میکند که چراحق شوهرراپایمال کردم وچرابه اوخیانت کردم . اری ارمغان این دوستیها اضطراب وعدم ارامش وتاریکی قلب وعدم رضایت خداست .گذشته ازاینکه درروایت امده :که بخاطر هرکلمه حرف زدن با زن مردم (ازروی شهوت) هزار سال اورا درجهنم نگه می دارند.وازنظر اسلام حکم رابطه غیرمشروع با زن شوهردار سنگسارکردن است. عدم اعتماد زن وشوهر به هم وحضور دردادگاه ودرخواست طلاق هم خدا می داند که نتیجه این دوست دختر ودوست پسر بازی است. وهمه اینها ابتدا ازچشم شروع می شود. بسیاری از سریا لهای خارجی فیلترشکنهای اینترنتی، عکسها وفیلمها وسی دی ها،عکس زنان ومردان نامحرم اختلاطها وحتی سریالها یی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی وموجب فساداخلاقی درخانواده واجتماع می شودپخش می شودکه اکثردرباره عشق وعاشقی است . اثار منفی وزیا نباری برای خانواده ها وجوانان ونوجوانان دارد.معلوم نیست که این دوستی ها منتهی به ازدواج شود.وازکلام امام معصوم این مطلب فهمیده می شود:کسی که بخواهد بوسیله گناه ومعصیت به مقصدومقصود خود برسد.چیزی راکه امیددارد به اوبرسد زودتر ازدست می دهد.مگر خدا نفرمودهاست :اگراهل روستاها ایمان می اوردند ما درهای برکات اسمانهارابروی انها می گشودیم...ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لایحتسب کسی که تقوای الهی پیشه کند خداوند برای اوراه خروجی قرار میدهد وازجایی که گمان نمی کند اوراروزی می دهد. عدم تنوع وارایش زن درزندگی وعدم رسیدگی مرد به سرووضع خود نیز یکی ازعوامل اختلاف وجدایی است .زن باید درخانه تنوع ایجادکند عوض کردن دکورخانه وارایش متنوع برای شوهراستفاده ازعطر باعث تقویت اساس خانواده می شود.

دعای حفظ چشم ازامام زمان عجل الله له الفرج :

واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه ...خدایا چشمهای ماراازفجور (هرزگی)وخیانت بپوشان.

دستورالعملی برای حفظ چشم ازگناه ازحضرت ایت الله بهجت رحمه الله :

برای سلامتی چشم، بعدازنمازها ایه الکرسی خوانده شودوپس از خواندن ان دست هارا برروی چشمها گذاشته و بگوید: اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب امیرالمومنین علیه السلام {خدایا به حق دوحدقه چشم حضرت علی بن ابیطالب امیرمومنان علیه السلام دوحدقه چشم مرا حفظ کن.

 


زینت زن

    نظر

 ای زن به تو ازفاطمه این گونه خطاب است

     ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است    

                     

                    


ازشهدای عملیات بیت المقدس

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه پاسدارشهید منصور امین زاده شهادت خرمشهر عملیات بیت المقدس بارمزیاعلی ابن ابیطالب لشکر41ثارالله ولاتقولوالمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لاتشعرون

بسم الله الحمن الرحیم (انالله واناالیه راجعون)یاایها الذین امنوهل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل ا... باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفرلکم ذنوبکم......(ای اهل ایمان آیاشمارابه تجارتی سودمند که شمارااز عذاب دردناک نجات بخشددلالت کنم ان تجارت این است که به خداورسول اوایمان آریدوبمال وجان درراه خداجهاد کنیداین کاربرای شمابهتراست اگربدانیدتاخداوند گناهانتان راببخشدو......     عصر عصرحضوراست درراهی که مقربین خداپیمودند واین راه تداومی دارد که مدعیان وپیماینده هایشرا دراین زمان به میدان امتحان فرا می خواند واین میدان رانظاره کنندگانی است که حاصل شکنجه وشهادت خودرامی نگرند که در این زمان باآن چه می شود هم اکنون ماامت اسلامی دراین میدان قرار گرفته ایم وامتحان می دهیم.ای پدر وای مادر وخواهر وبرادر آیا من وشما درحفظ این محصول چه خواهیم کردزمانی ادعا می کردیم که اگر زمان امام حسین بودیم وجنگ بایزید بود مادرجبهه امام حسین قرار می گرفتیم واورایاری می کردیم الان دست مارو شده است وخودمان می توانیم دستمان رابخوانیم وبعضی ازما دروغگو از کار در آمدیم وحسین زمانمان باهمان هدف که حدود هزاروسیصد سال قبل امام حسین بخاطرش شهید داد وشهید شد تنها گذاردیم وبعضی علیه او درجبهه یزیدیان قرار گرفتیم وبعضی هم اکنون ازبی تفاوتهادرامدیم مانبایدبگوئیم که این زمان زمان امام حسین نیست چون برای مافرد مطرح نیست ان جیزی که مطرح است هدف است وآن چیزی که به امام حسین ارزش می دهد هدف اوست والاپیغمبر زاده هائی هم بوده اند که علیه حق سخن گفته اند وعمل کرده اند ان( راه) هدف (اسلام) را زمانی رسولان خدا پیمودند وزمانی ائمه(علیهم السلام )وهم اکنون امام (علیه السلام)به عهده فقیه گذارده است.

وماامام خمینی رابعنوان ولی خود یذیرفتیم.هدف همان هدف است امام خمینی همان هدف رادارد که امام حسین داشت ودرگیری ما بادولت عراق درگیری بین اسلام وکفر است عملکردهای صدام (امریکا )رابایزید مقایسه کنید ان کافرها ومشرکها ومرتدها چه کردند که اینها نکردندآنها ازاسلام می ترسیدند وبنا به گفته امام واینها ازاسلام می ترسند ازخط فکری ونظام اسلامی می ترسند کفار این زمان ازهمان می ترسند که 1300سال قبل کفار آنزمان می ترسیدند اینها هیج غلطی نمی توانند بکنندتازمانیکه وحدت داشته ودنبال ولی خود باشید.

بحمد ا... مردم ماثابت کردند که در جبهه امام حسینندوامتی شدندکه ولایت حسین زمانشان را پذیرفتندوتازمانی که براین وضع بمانند پیروزند وامریکا هم هیج غلطی نمی تواند بکند وکسانیکه جزو این امت نیستیدبیائیدودر این راه قرار بگیرید زمانی بیایدواین حقثیقت رابیذیرید که روز پشیمانی نباشدیکزمان همه ما می رویم کدام فرد یقین داردکه یک لحظه دیگرمی تواند زنده بماند مارا درصحنه قیامت حاضر می کنندوازنعمتها می پرسند که ایاکفران کردیم یا خیر جمهوری اسلامی یک نعمت الهی است حالا که مشخص است این درگیری بین اسلام وکفراست بیائیم ودرصف ایمان اورده ها قرار بگیریم وشاهد حق باشیم مکر ماادعای مسلمان بودن نمی کنیم ای یدرو مادر وخواهر وبرادر من جبهه امام حسین را پذیرفتم خدا مرابه معامله ای دعوت کرده است که امام حسین رادعوت کردومن این معامله راپذیرفتم این معامله سودی یک طرفه برای من دارداوکه جنس ازاوست خشنود است ازاینکه من سود ببرم چونکه مرابرای سعادت وتکامل افریده است چه بهترکه دراین معامله انسان هرچه که اوداده است نقد کندماهمه می رویم چونکه ازاوئیم وبه اومراجعه می کنیم چرادرراهی که خشنود می شود نرویم این جسم ازمانیست امانتی است که باید پس داده شود به امید اینکه به طریقی پس گیرد که خشنود گردد.                                     

ای پدر وای مادر وخواهروبرادر اوکه مراپس گرفت انشاءا... به شما صبر می دهد هرموقع که خواستیدگریه کنید به یاد رسول خدا(صلی الله علیه واله)واهل بیتش بیائید چه شکنجه ها وشهیدها دیدندبه خاطراسلامموقعی که ما براهی می رویم که انها رفتند چرابرای من گریه می کنیدمگرماعزیزترازانهائیم ویااینکه ارزش من بیشترازانها بود پس مرابیش انها شرمنده نکنیدکه گریه بروجود انها جایزتر است تابرمن. من ازیکایک شماطلب عفو می کنم اگربداخلاقی ونافرمانی کرده ام. ای پدرومادرمن ازشما متشکرم که مرابراین طریق تربیت کردید وخدابه اتش جهنم نسوزاند ان دستهائی که درزمان بچگی برای تربیت من راتنبیه می کردند شما می توانید صحت تربیت خودراببینیدخداوند انشاءا... به شمااجربزرگ عطافرماید. من خودم که فقیر وکدایم همه شما سعی کنید امت خوبی برای امام عزیزمان باشید. ای خواهر وبرادر نمازتان راترک نکنید حجابتان راحفظ کنیدوبه وظایف شرعیتان عمل کنید معلم خوب وسربازی باشید ومن از همه شماطلب بخشش می کنم اگر تندی و یاکوتاهی کرده ام ."دعا برای امام رافراموش نکنید"   

ضمنا من حدود5سال نمازوروزه راباید اعاده کنم به فرد معتمدی واگذار کنید.                 

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون                             

برای کسانی که ازمن نارضایتی دارند طلب بخشش بطلبید ورضایت انهارا کسب کنید.


یافاطمه اشفعی لنا فی الجنه

    نظر

  نمایش تصویر در وضیعت عادی                              

                                   نمایش تصویر در وضیعت عادی                                   

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                         

                                                                                                        

عمه سادات سلام علیک      روح عبادات سلام علیک                                  

مراای عشق ای بانوی خوبیها اجابت کن   نگاهم رایر ازمفهوم ناب استجابت کن        

حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی ابن جعفر علیه السلام روشنی چشم شیعه وپنا ه عامه خلق که مرقدش محل فیوضات الهی وربانی است روایات زیادی درفضیلت زیارت ایشان وارد شده است ودارای مقام شفاعت برای همه شیعیان است شیخ صدوق به سند صحیح ازسعدابن سعد ازحضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:هرکه اورا زیارت کند بهشت ازبرای اوست وبه سند معتبر دیگر ازحضرت امام جواد علیه السلام نقل شده که :هرکه عمه مرادرقم زیارت کند پس ازبرای اوست بهشت واز حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده که ان حضرت به سعداشعری قمی فرمود:ای سعد نزدشما قبری هست ازما   کفت کفتم :فدای تو شوم قبرفاطمه دخترامام موسی علیه السلام را می کویی؟فرمود:بلی من زارها عارفا بحقهافله الجنه هلرکه اورازیارت کندوحق اورابشناسد ازبرای اوست بهشت   درروایت دیکر امده است که برا ی پیامبر حرمی است وان مدینه است وبرای امیرالمومنین حرمی است وان کوفه است وحرم مااهل البیت قم است  یکی ازفضایل حضرت مقام علمی ایشان است  (درروایتی امده که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: فداها ابوها   پدرش فدای او) بعد ازاینکه حضرت جواب سوالات جمعی ازشیعیان رابه شایستگی داده بودحضرت اهل کرامت وبه کریمه اهل بیت مشهورومعروف است فضیلت دیکرکریمه اهل بیت اینکه ایشان  اهل عبادت بود و17روز که درقم بود مکانی را که ساکن شده بودمحل عبادت قرارداد این مکان اکنون درقم به بیت النور مشهور ومحل زیارت شیعیان ایرانی وغیرایرانی است حضرت معصومه علیهاسلام نزد خداوند متعال مقامی دارد که میتواند همه شیعیان راشفاعت کند  ازخداوند می خواهیم که ماراازعنایت حضرت دردنیا وشفاعت حضرت درقیامت بهره مند فرماید ان ربی لسمیع الدعا همانا پروردکارم البته شنوای دعاست                  

                          یافاطمه اشفعی لنا فی الجنه                                      


وصیت نامه حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها

    نظر

    

نمایش تصویر در وضیعت عادی

  

 

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا فاطمه زهرا وصیت کردکه اورا شبانه دفن کنند؟

تامردم سوال کنند چه اتفاقی افتاد که دختر پیامبراین چنین وصیت نمود؟برای ایننکه ظلم ظالمان بر ان حضرت اشکارشود وستمگران رسواشوندوهمین سند حقانیت شیعه باشد.که دخترپیامبر ازدست خلفا ناراضی بود.ودوست نداشت که درتشییع جنازه اش شرکت کنند.

 در نقلی هم آمده که فاطمه (ع) وصایای خود را در رقعه ای نوشته و زیر سرش نهاده بود و چون از دنیا رفت، علی (ع) آن رقعه را بیرون آورد و جملات زیر را در آن مشاهده کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصت به فاطمة بنت رسول الله، اوصت و هی تشهد ان لا اله الا الله، و ان محمدا عبده و رسوله، و ان الجنة حق و النار حق، و ان الساعة آتیة لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور.  «یا علی انا فاطمة بنت محمد زوجنی الله منک لاکون لک فی الدنیا و الآخرة، انت اولی بی من غیری، حنطنی و غسلنی و کفنی باللیل، و صل علی و ادفنی باللیل و لا تعلم احدا، و استودعک الله و اقرء علی ولدی السلام الی یوم القیامة » (13).

[به نام خدای بخشاینده و مهربان، این است آنچه دختر رسول خدا بدان وصیت می کند، و این وصیت را در حالی می کند که گواهی می دهد معبودی جز خدای یکتا نیست، و گواهی می دهد محمد بنده و رسول اوست، و گواهی می دهد که بهشت حق است، و جهنم حق است، و قیامت خواهد آمد و هیچ گونه شکی در آن نیست، و گواهی می دهد که خدای تعالی هر کس را که در گورهاست مبعوث و زنده خواهد کرد.ای علی منم فاطمه دختر محمد که خدای تعالی مرا به ازدواج تو در آورد تا در دنیا و آخرت از آن تو باشم، و تو در انجام کارهای من سزاوارتر از دیگران هستی!کار حنوط و غسل و کفن مرا در شب انجام ده، و بر من نماز بخوان و شبانه مرا دفن کن، و کسی را خبر نکن، تو را به خدا می سپارم، و بر فرزندان خود تا روز قیامت سلام می رسانم (14)! ] در نقلی که از مجالس مفید و امالی شیخ رحمة الله علیهما آمده در حدیثی از امام حسین روایت شده چنین است که چون فاطمه دختر رسول خدا (ص) بیمار شد به علی وصیت کرد که وضع حال او را پنهان دارد، و حتی از بیماری او کسی را با خبر نکند، و علی (ع) نیز این کار را کرد، و خودش شخصا پرستاری فاطمه (ع) را به عهده گرفت، و احیانا اسماء بنت عمیس نیز او را کمک می داد، آن هم به طور پنهانی، و چون هنگام وفات و رحلت او شد به علی (ع) وصیت کرد کارهای پس از مرگ او را خود انجام دهد، و شبانه او را دفن کند و جای قبر او را نیز پنهان و مخفی کند که اثری از قبر او معلوم نباشد (15).و از جمله عرض کرد: وصیت دیگر من آن است که احدی از این مردم که به من ستم کرده و حق مرا گرفتند در تشییع جنازه من و دیگر مراسم آن حاضر نشوند زیرا اینان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند، و مبادا بگذاری یکی از آنها و یا پیروان آنها بر جنازه ام نماز بگذارند...    

مرا شب هنگام در آن وقتی که دیده ها همگی خواب رفته اند دفن کن (12) ؟

و در روایتی است که پس از آن به علی (ع) گفت: چیزهایی در دل دارم که می خواهم آنها را به تو وصیت کنم!  علی (ع) فرمود: ای دختر رسول خدا هر چه می خواهی بگو!

در این وقت علی (ع) کسانی را که در اتاق بودند بیرون کرد و نزدیک سر فاطمه (ع) نشست، آن گاه فاطمه به سخن آمده گفت:ای پسر عمو هیچ گاه مرا دروغگو و خیانتکار ندیدی، و از وقتی با تو معاشرت داشته ام نافرمانی تو را نکرده ام!  علی (ع) در پاسخ او فرمود«معاذ الله انت اعلم بالله و ابر و اتقی و اکرم و اشد خوفا من الله من ان اوبخک بمخالفتی، قد عز علی مفارقتک و تفقدک الا انه امر لا بد منه...»[پناه بر خدا! تو داناتر و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و بزرگوارتر و نسبت به خدای تعالی بیمناکتر از آنی که من بخواهم تو را در مورد مخالفت و نافرمانی خود سرزنش کنم، و براستی مفارقت و دوری تو بر من بسیار ناگوار است جز آنکه چاره ای از آن نیست...]آن گاه سخنان خود را ادامه داده فرمود:به خدا مصیبت رحلت رسول خدا (ص) را برای من تجدید کردی و مرگ و فقدان تو بر من بسیار بزرگ است.«فانا لله و انا الیه راجعون » !آه! که چه مصیبت دردناک و جانسوز و غم انگیزی است! مصیبتی که به خدا سوگند جبران پذیر نخواهد بود!  دنباله حدیث این گونه است که در اینجا هر دو گریان شده و لختی گریستند آن گاه علی (ع) سر فاطمه را برداشته به سینه چسبانید و بدو فرمود: هر وصیتی داری بنما که من آن را انجام خواهم داد.فاطمه عرض کرد: خدایت پاداش نیک دهد ای پسر عموی رسول خدا، نخستین وصیت من آن است که پس از من «امامه » دختر خواهرم را به ازدواج خویش در آوری چون او نسبت به فرزندان من همانند خودم مهربان است، و مردان نیز ناچارند همسری از زنان داشته باشند.و از جمله عرض کرد: وصیت دیگر من آن است که احدی از این مردم که به من ستم کرده و حق مرا گرفتند در تشییع جنازه من و دیگر مراسم آن حاضر نشوند زیرا اینان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند، و مبادا بگذاری یکی از آنها و یا پیروان آنها بر جنازه ام نماز بگذارند...

مرا شب هنگام در آن وقتی که دیده ها همگی خواب رفته اند دفن کن (12) ؟

پی نوشتها:

1. کشف الغمه، ج 2، ص 130، استیعاب، ج 2، ص 752.روایات زیادی که به همین نحو از طریق اهل سنت آمده و به تفصیل در احقاق الحق، ج 10، صص 470 به بعد نقل شده.

2. اسد الغابة، ج 5، ص 478.

3. قاموس الرجال، ج 10، ص 456.

4. بحارالانوار، ج 43، صص 181 و 204.

5. همان، صص 172، 183 و 188، کشف الغمه، ج 2، ص 127.

6. بحار الانوار، ج 43، صص 184 و 189، کشف الغمه، ج 2، صص 126 و 130.

7. احقاق الحق، ج 10، ص 474، بحار الانوار، ج 43، صص 189 و 213، ضمنا دوستان حضرت زهرا و بانوانی که ادعای پیروی و شیعه گری بانوی عظمای اسلام را دارند خوب روی این قسمت حدیث دقت کنند و شدت علاقه فاطمه را به حجاب و پوشش بدن زن حتی پس از مرگ ببینند و تا آنجا که می توانند این هدف را در زندگی خود و دیگران تعقیب نموده و این برنامه را در خانه و خانواده ها پیاده کنند، تا روی دیدار و ملاقات شفیعه محشر را در آن روز وانفسا داشته و مشمول و شایسته شفاعت او گردند ان شاء الله!

8. کشف الغمه، ج 2، ص 130، استیعاب، ج 2، ص 752.

9. بحار الانوار، ج 43، ص 213.

10. و در برخی از روایات نیز این گونه است که فاطمه (ع) به علی وصیت کرد که چنین نعش و تابوتی برای او ترتیب دهد و بدو گفت: فرشتگان صورت آن را برای من درست کردند، و ظاهرا از نظر تواریخ مسلم است که اولین تابوتی را که در اسلام بدین صورت درست کردند همان بود که برای فاطمه (ع) ترتیب دادند.  « پایگاه حوزه نت»

بسم رب الزهرا (س)
خشت خشت خانه‌ای را زمزمه‌ست
نغمه یا فاطمه یا فاطمه‌ست
این سکوت، این گریه آهسته چیست؟
این صدای ناله پیوسته چیست؟
دو کبوتر برده سر در بال هم
اشک ریزانند بر احوال هم
کرده بر تن چهارساله گلی
جامه غم از غم خونین گلی
لحظه افشاء راز آغاز شد
مخفی و آهسته درها باز شد
شد برون از خانه با رنج و ملال
هفت مرد و چهار طفل خردسال
هفت مرد دارند تابوتی به دوش
دیده گریان، سینه سوزان، لب خموش
در دل تابوت جان حیدر است
هستی و تاب و توان حیدر است
او پی تابوت زهرا میدوید
گوئیا تابوت، او را می‌کشید
کم کم از دستش عنان صبر رفت
با دو زانو تا کنار قبر رفت
زانویش لرزید اما پا فشرد
دستها را جانب تابوت برد
خواست گیرد آن بدن را روی دست
زانویش لرزید، علی از پا نشست
کرد چشمی جانب تابوت باز

http://vezvar.blogfa.com/